*ღ*ஜ ONLY HAMED KOMEILIஜ*ღ*
by : x-themes
متنفراز شهرت وکلاس گذاشتن!
کارش را دراصفهان با تئاترشروع کرد
ازشانزده سالگي روي سن تئاتر رفت
رابطه صميمي با مادرش دارد
تئاتر را با هيچ چيز عوض نميکند
دوست دارد روي سن تئاتر بميرد
"پاي پياده"اولين نمايش حرفه اي اوبود
پدرش بخاطر شغلش دائم درسفراست
هنوزهم بهترين منتقدر ومشوقش مادرش است
باقبولي در دانشگاه به تهران آمد
کلاس هاي بازيگري را دردانشکده سوره گذراند
عاشق موسيقي است
معتقداست اگرنتواند روزي روي سن تئاتر برود ميميرد
پيانو مي زند
هميشه دنبال نقش هاي خاص است
درشانزده سالگي تصميم گرفت بازيگر شود,پس به اولين وآخرين استادش فريدون خسروي مراجعه کرد
گروه فيلمبرداري جواني دراصفهان بودند ولي استادش به حامدگفت برو تئاتر
اولين درس عمرش اين بود:وقتي سراغ تلوزيون وسينما برو که بدنبالت بيايند
ازسال77به صورت جدي تئاتر را شروع کرد وبه عهدش تاسال85وفادارماند
سال80سيمرغ جشنواره فجر بازيگري تئاتر را گرفت
مهمترين جايزه تئاتر کشور را ازدست علي نصيريان گرفت وتا ابد فراموشش نمي کند
هميشه آرزوي همکاري با نصيريان را داشت
تقدير چنين بود که اولين کار تصويري اش همبازي نصيريان شود
وقتي به تهران آمد نيز سراغ دفاتر سينمايي وتلوزيوني نرفت ودنبال تئاتر را گرفت
معمولا سيروس مقدم بازيگران کارهايش را خودش انتخاب نمي کند وحامداستثناست..
براي ساخت "پروازدرحباب"ونقش اول کارمقدم 4ماه همه کانديداها را ردکرد!
کميلي براي ديدن استادش به جايي رفت که مقدم آنجابود وهمان لحظه انتخاب شد
وقتي استادش اجازه داد بازي درکارمقدم راپذيرفت
هميشه منتظربودبراي يک کارقوي وموفق به دنبالش بيايند
باپخش 2قسمت از پروازدرحباب ستاره اول تلوزيون شد
بشياري ازکارشناسان اورامستعدترين چهره30سال اخير بازيگري مي دانند
براي حضور درسينما هم همان شرايط تلوزيون را داشت کاري قوي بانقش اصلي
دومين کارش"به دنيابگوييدبايستد"همزمان با "پروازدرحباب"پخش شد
روزاول حضوردرمقابل نصيريان استرس شديدي داشت
هرگز نقشي راهم دوبارتکرارنمي کند
هرگز نقشي شبيه ويژگي هاي خودش بازي نمي کند
معتقداست براي ازدواجش خيلي زوداست
استقبال مردم را به جوايز جشنواره ها ترجيح مي دهد
صدايش بد نيست
حضوردرتئاتر فن بيانش را عالي کرده
پيشنهاد دوبلوري هم داشت که رد کرد
باهوادارانش بسيارگرم برخورد مي کند
نسبت به ساير ستاره هاي سينما قدبسياربلندي دارد
درسينماآنقدرمنتظرماند تابا بهترين پيشنهادشروع کند"ترديد"
واروژکريم مسيحي که 20سال قبل با پرده آخر جوايز جشنواره را درو کرد,حامدرابرگزيد
دردومين ساخته عمر دستياربيضايي با رادان وترانه عليدوستي همبازي شد
قصه ترديد اقتباسي ازداستان مشهور هملت شکسپيراست
حضور دوخواهر راهم پذيرفت چون دراصفهان ساخته شد
درساخته محمد بانکي باگلزاروکريمي همبازي بود
اولويتش درانتخاب قصه بود
بسکتبال ورزش موردعلاقه اوست
به جز 2فيلم 5سريال درچندتله فيلم هم بازي کرده
عـــاشق صحنه اعدام اعلا در "به دنيابگوييدبايستد"است
تله فيلم جايي براي رويا نيست اولين کارش بودکه وارد شبکه خانگي شد
تماشاي فيلم کارهرروز اوست
پس از2سريال اول همزمان پخش شد دنبال فيــــلمسازي رفت
بسياري ازدست اندرکاران سينما رايگان برايش کارکردند
سال86سومين سريالش رادوباره بامقدم کارکرد"اغما"
نقش ابليس دراثرماورايي مناسبتي ماه مبارک غوغاکرد
همزمان باپخش اغما,اس ام اس هاي فراواني درباره الياس ساخته شد
هنوزهم اغما بهترين سريال مناسبتي تاريخ تلوزيون است
دراغما سه تيپ با سه لهجه صدا ساخت تا اوج هنرش رانشان دهد
یک مومن یک جاهل ویک عاشق پیشه که هیچ شباهتی به هم نداشتند جزحامد!
محبوبیت رابه شهرت ترجیح می دهد
برایش نقش کوتاه وبلند اهمیتی نداردکیفیت مهم است
بهترین بازیگر برای نقش منفی درایران منفی
پیامک ازدیارباقی با درخشش حامد نوروز 87کولاک کرد
  همکاری با
سیروس مقدم درکنار شریفی نیا ,بایگان,گودرزی
خیلی ها به او می گویند شبیه فردین خان هندی است
مصاحبه کردن را خیلی دوست ندارد
بسیارشیک پوش
باگلزاردرتیم والیبال هنرمندان صمیمی شد
به شدت اهل مطالعه
دوست دارد در رشته اش کارکند
درحال حاضر نیز شرکتی تجاری دارد
گلاب آدینه را استاد صدا می کند
عاشــق کار های درام وغمی که درآخر به شادی منجرشود
صمیمی ترین دوستانش برادرانش هستند
پاترولش رافروخت وپژوپارس سفیدخرید
یکی ازبرادرانش به تهران آمده وبا او زندگی می کند
ازدردسرهای شهرت بیزاروفراری است
دوستدارآثارمحمدرضاآهنج
خودش راخوش شانس میداند که بدون پارتی واردسینما شده
چون به پول بازیگری متکی نیست صبر می کندتا نقش خوب بازی کند
باحمیدگودرزی رابطه بدی دارن برعکس حسام نواب صفوی
بازی فرهادقائمیان راقبول دارد مثل آل پاچینو شون پن
خودش نقش منوچ قرقی در ملک دل راخیلی دوست دارد
ازعینک دودی متنفراست مثل کلاس گذاشتن برای مردم
طرفدار بازی علی کریمی و عابدزاده
کیمیایی ومقدم فیلمسازان محبوب او هستند
آخرین تئاترش"سایه های یک زن" به خاطرحضوراو به صحنه نیامد
"باتشکر از فاطمه عزیز"

۹۰/۱۱/۱۲ 0:22 |- (◕‿◕) -|